INDURAs generelle salgs- og leveringsbetingelser


1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af Indura A/S (i det følgende benævnt "SÆLGER").

1.2 Købers betingelser og krav indeholdt i købers ordre, dennes generelle købsbetingelser eller lignende forpligter ikke SÆLGER, medmindre SÆLGER udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt sådanne.

1.3 Følgende definitioner gælder for nærværende generelle betingelser:
- "Ordre" betyder købers ordre.
- "Salgsaftale" betyder en af SÆLGER skriftligt bekræftet Ordre.

2. Tilbud og ordre

2.1 Medmindre andet skriftligt fremgår, er SÆLGERs tilbud gældende og bindende for en periode på 8 dage fra den dato, tilbuddet blev afgivet.

2.2 Hvis køber afgiver en Ordre, er nævnte Ordre ikke bindende for SÆLGER, førend SÆLGER har fremsendt Salgsaftale til køber, eller har leveret varerne til køber, afhængigt af hvilken sker først.

3. Tekniske data og produktinformation

3.1 Al information i brochurer, tidsskrifter, osv., vedrørende priser, udførelse, eller andre tekniske data vedrørende varer, der udbydes til salg af SÆLGER, er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt er nævnt i Salgsaftalen. SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed i forhold til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål.

4. Levering

4.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder leveringsbetingelsen FCA Grønlandsvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Denmark, Incoterms 2010.  

4.2 Leveringsdatoen angivet i Salgsaftalen er en vejledende dato angivet efter SÆLGERs bedste evne. SÆLGER skal meddele køber den faktiske leveringsdato, når denne er endelig defineret.

4.3 Hvis en levering ikke aftages af køber inden for den i Salgsaftalen angivne frist, er SÆLGER efter eget valg berettiget til at ophæve eller helt eller delvist opretholde Salgsaftalen. Videre er SÆLGER berettiget til at oplagre, sælge eller fjerne varerne for købers regning og risiko, og til at gøre erstatningskrav gældende. Hvis SÆLGER ophæver Salgsaftalen, er SÆLGER berettiget til kompensation for afholdte omkostninger såvel som tabt profit.

4.4 Køber har ret til ufranko at returnere kurante lagervarer til SÆLGER og har krav på kreditering af 70% af købsprisen. Såfremt køber ikke kan oplyse fakturanummer, returneres varerne ufranko. krediteres 60% af købsprisen. Kun nye ubrugte varer i original ubrudt emballage kan returneres.

5. Forsinkelse

5.1 Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af SÆLGER, jf. pkt. 4.3, kan køber ved at give meddelelse herom til SÆLGER forlange levering og fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist.

5.2 Hvis levering ikke sker inden for den meddelte fastsatte rimelige frist, jf. pkt. 5.1, og nævnte frist overskrides med mere end 10 (ti) dage, er køber berettiget til at ophæve Ordren.

5.3 Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej heller følgetab, som følge af forsinkelse.

6. Ophør eller ændring af aftale

6.1 Købers annullering eller ændring af en salgsaftale er betinget af SÆLGERs skriftlige samtykke, og betinget af at køber refunderer omkostninger og tab afholdt af SÆLGER som følge af ophævelsen eller ændringen, dog minimum et beløb svarende til 25 % af den aftalte købspris i den annullerede eller ændrede del af salgsaftalen, ekskl. moms

7. Varernes anvendelse

7.1 Køber skal ved varens brug iagttage alle gældende regler. SÆLGER påtager sig intet ansvar for købers krænkelse af patenter eller købers krænkelse af gældende regler som følge af dennes brug af varerne. Dette gælder også i tilfælde, hvor SÆLGER, dennes ansatte eller agenter har lavet erklæringer eller anbefalinger (uagtet om det er før eller efter købet), der relaterer til varerne.

8. Mangler

8.1 Køber skal straks efter modtagelse af varerne og før ibrugtagning heraf undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver. Køber skal således gennem undersøgelse forsikre sig om, at varerne overholder alle kontraktlige betingelser. Såfremt køber undlader at afholde nævnte undersøgelse i tide, bortfalder dennes ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved en undersøgelse.

8.2 Uden præjudice for pkt. 8.1, skal reklamation af mangler fremføres skriftligt og være SÆLGER i hænde senest 8 (otte) dage efter, at manglen er eller skulle være blevet konstateret. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af den påståede mangel.

8.3 Krav som følge af mangler skal være fremført senest 3 (tre) måneder efter levering.

8.4 Der kan ikke foretages reklamation efter udløb af fristerne angivet i pkt. 8.2 og 8.3. Såfremt SÆLGER måtte indlade sig i en diskussion med køber vedrørende en reklamation, der er fremført efter udløbet af de nævnte frister, gør SÆLGER udelukkende dette som en gestus og uden at frafalde retten til at påstå, at reklamationen er fremført for sent.

8.5 SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål. Videre kan SÆLGER ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for mangler ved varen, når dette er forårsaget af købers uhensigtsmæssige eller ukorrekte brug eller opbevaring.

8.6 Såfremt der måtte være mangelfulde varer og et krav baseret på manglerne fremføres over for SÆLGER, har SÆLGER ret til inden for en rimelig tidshorisont at vælge enten at levere erstatningsvarer mod returnering af de mangelfulde varer, eller at foretage efterleverance, reparere den mangelfulde vare eller tilbyde køber et forholdsmæssigt nedslag i købeprisen, hvorefter manglen anses for endeligt udbedret.

8.7 Med undtagelse af det oven for angivne, påtager SÆLGER sig intet ansvar for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav.

9. Priser

9.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, er priserne baseret på de til enhver tid gældende prislister, ekskl. moms, omkostninger, afgifter, mv.

10. Betalingsbetingelser

10.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske til SÆLGERs konto senest 14 dage efter levering.

10.2 I tilfælde af forsinket betaling, beregner SÆLGER sig renter af det udestående beløb på 1,0 procent per måned fra forfaldsdagen. Renter beregnes hver måned for den forfaldne udestående balance, som vil inkludere tidligere renter, rimelige omkostninger, mv.

10.3 Såfremt køber ikke betaler et beløb til forfaldstid, har SÆLGER ret til enten at tilbageholde alle fremtidige leveringer indtil købers betaling af det udestående beløb eller til at ophæve Salgsaftalen, såfremt der skal ske yderligere leveringer i henhold til denne.

10.4 Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i varernes pris i forhold til krav, der ikke er godkendt af SÆLGER.  

11. Ejendomsforbehold

11.1 SÆLGER har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf overgår først til køber, når fuld og endelig betaling er foretaget.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Alle immaterielle rettigheder i forhold til varerne tilhører alene SÆLGER, herunder immaterielle rettigheder der måtte opstå som følge af parternes samarbejde vedrørende varerne.

13. Force majeure

13.1 Hverken køber eller SÆLGER er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure.

13.2 Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, eller en omstændighed eller uforudset tilfælde, som er uden for den berørte parts rimelige kontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo, mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde.

13.3 I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående give den anden part skriftlig meddelelse herom og specificere grunden for force majeure, og hvorledes den vil indvirke på udførelsen af den ramte parts forpligtelser.

13.4 Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force majeure situationen eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret til at ophæve Salgsaftalen. Dog kan begge parter, såfremt opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre forpligtelser er forhindrede i mere end en periode på 120 sammenhængende dage, ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force majeure.

14. Produktansvar

14.1 SÆLGER er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, der fremgår af nærværende pkt. 14.

14.2 SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab, driftstab, tidstab, pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.

14.3 SÆLGER kan ikke holdes ansvarlig for skade på produkter fremstillet af køber eller efterfølgende købere eller på produkter fremstillet af sådanne produkter.

14.4 Videre kan SÆLGER ikke holdes ansvarlig for tab lidt i forbindelse med transport eller erstatning af et produkt, der er blevet videresolgt.

14.5 Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber uden ugrundet ophold give SÆLGER skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes forpligtelse til at minimere sådan skade.

14.6 I det omfang SÆLGER måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde SÆLGER skadesløs i det omfang, sådant ansvar overskrider begrænsningerne i henhold til nærværende pkt. 14.

14.7 Køber accepterer hermed at blive ad citeret af SÆLGER for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag mod SÆLGER om produktansvar vil blive anlagt.

14.8 Køber skal give meddelelse til SÆLGER, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav om produktansvar mod køber.

15. Ansvarsbegrænsning

15.1 SÆLGER kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

16. Lovvalg og værneting

16.1 Gyldigheden, konstruktionen og parternes udførelse af forpligtelser reguleres af dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

16.2 Tvister, kontroverser, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem parterne på baggrund af, i relation til eller i forbindelse med levering af varer eller ydelser fra SÆLGER eller ved misligholdelse heraf, skal afgøres ved byretten i Aarhus som aftalt værneting i første instans.

17. Information

17.1 INDURA A/S opbevarer og behandler oplysninger om de enkelte kunder og deres køb. Disse oplysninger benyttes kun internt ifm. servicering af de enkelte kunder samt produkt optimering generelt.
INDURA A/S vil på anfordring fra de enkelte kunder give indblik i hvilke data der opbevares. Kunder kan til enhver tid ifm. samhandelsophør, samt hvor det er muligt generelt ift. alm. lovgivning herunder f.eks. oplysningspligt ifm. regnskaber; bede om INDURA A/S sletter alle eller specifikke oplysninger.

Februar 2015
En virksomhed i udvikling

Indura er en virksomhed i kontinuerlig vækst. Vi forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen. Derfor har vi af flere omgange bygget om og bygget til, så vi nu råder over I alt 7.821 m2, hvoraf de 6.971 m2 er lager. Det betyder, at vi har hele 6.650 pallepladser at gøre godt med. Årligt modtager vi cirka 225 containere med varer fra vores udvalgte leverandører, hovedsageligt beliggende i Asien.
Ud over omkring 7.000 standard varenumre, lagerfører vi specielle varer på baggrund af rammekontrakter med den enkelte kunde. Er du interesseret i at vide mere, så kontakt vores salgsteam. Vi er altid parat ved telefonen til at betjene dig.

Indura A/S  ·  Grønlandsvej 1  ·  DK-7480 Vildbjerg  ·  Cvr. nr. 12419201  ·  Tlf.: +45 97 13 32 44  ·  salg@indura.dk
SPØRGSMÅL?