Code of conduct

Code of conduct er vores grundlæggende værdier og retningslinjer for etisk adfærd i at drive virksomhed vedrørende sociale, etiske samt miljømæssige forhold. Vi forventer, at medarbejdere og leverandører har grundig kendskab hertil og overholder principperne heri. Alle vores samarbejdspartnere skal overholde vores Code of conduct for at sikre ansvarlighed overfor miljø og mennesker.

1. Introduktion

Vores globale verden stiller stigende krav til internationale virksomheder til at gøre forretning på en sådan måde, som er ansvarlig for det globale samfund. Indura skal støtte og arbejde for social ansvarlighed som en integreret del af vores forretning. Vi ønsker at drive en succesfuld virksomhed på en etisk, juridisk og social ansvarlig måde. Code of conduct til vores leverandører er baseret på FNs Global Impact, som er FNs erklæring om menneskerettigheder og forskellige internationale konventioner og traktater. Code of conduct fastsætter et minimumskrav, og definerer visse standarder og INDURA opfordrer sine leverandører til at stræbe efter fortsat forbedring inden for alle områder, der er omfattet af Code of conduct. Kravene i vores leverandør Code of conduct er ikke til forhandling og skal overholdes af vore leverandører og deres underleverandører, gennem alle deres aktiviteter. Hvis der opstår en overtrædelse, vil INDURA ikke som første reaktion tage skridt til at opsige forretningsaftaler. INDURA forventer dog, at korrigerende tilpasninger finder sted, inden for en tidsramme aftalt mellem leverandøren og INDURA.

2. INDURAs standarder

2.1 Børnearbejde
INDURA forventer, at vores leverandører ikke anvender børnearbejdskraft, som defineret I denne paragraf. Samarbejde vil ophøre med enhver virksomhed, som anvender børnearbejde i produktionen af ethvert produkt. Børn under 18 år skal ikke være ansat til arbejde, som kan udsætte deres helbred for fare. Dette inkluderer også natarbejde.  Børn under 15 år, eller under 14 år i lande specificeret I ILO Konvention 138 må ikke være ansat til arbejde, som kan skade helbred og/eller uddannelse. Hvis anvendelse af børnearbejde allerede finder sted, skal der arbejdes for en omgående udfasning.  (FNs Konvention om børns rettigheder og ILO Konvention 138 og 182)  

2.2 Ingen tvangsarbejde og en fair behandling
INDURA forventer at leverandøren ikke er involveret, i eller støtter brugen af, tvangsarbejde, arbejdskraft I forbindelse med straf, slaveri eller arbejdskraft udført mod den frie vilje af medarbejderne. Medarbejderne skal frit kunne forlade deres arbejdsgiver efter egen fri vilje med en rimelig varsel. Derudover forventer INDURA, at medarbejdere hos vores leverandører ikke udsættes for fysisk, seksuel eller psykisk chikane.  

2.3 Ingen diskrimination
Leverandøren skal ansætte medarbejdere baseret på deres kapacitet som arbejdskraft og færdigheder.  INDURA forventer, at leverandøren respekterer kulturelle forskelle og, at der ikke skal være nogen form for diskrimination baseret på etnisk oprindelse, religion, alder, handicap, køn, civil status, seksuel orientering, medlemskab af fagforening eller politisk tilhørsforhold.

2.4 Arbejdsmiljø
INDURA forventer, at leverandøren tilbyder passende arbejdsbetingelser til medarbejdere og respekterer nationale og internationale love og regler. Leverandøren skal sikre, at medarbejderne er stillet passende sanitære forhold til rådighed og, at de er sikret et sikkert og sundt arbejdsmiljø herunder, men ikke begrænset til, beskyttelse mod ulykker.

2.5 Arbejdstid og løn
Arbejdstiden skal være I overensstemmelse med national lovgivning eller nationale standarder. Hvis der ingen lovgivning findes, bør arbejdstiden ikke overstige den arbejdstid, der er fastsat I gældende internationale konventioner.(f.eks. ILO Konventionen nr. 1).  Leverandøren skal opfylde den juridiske minimum eller industriens standarder vedr. løn og goder. Under alle omstændigheder skal leverandøren give en rimelig løn. Fradrag I lønnen som disciplinær straf må ikke finde sted.

2.6 Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger
INDURA forventer, at leverandøren tillader medarbejderne at tilslutte sig eller danne fagforeninger efter deres eget valg og til at forhandle kollektivt. Repræsentanterne for de ansatte i fagforeningerne må ikke diskrimineres. Hvis disse rettigheder er begrænset af loven skal arbejdsgiveren lette, og under ingen omstændigheder hindre, retten til at organisere sig og forhandlingsretten.

2.7 Privatliv
INDURA forventer, at leverandøren respekterer medarbejdernes privatliv, når der indsamles og lagres information af privat karakter.

2.8 Korruption og bestikkelse
Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, tolereres, bevidst nydes godt af eller kræves.

2.9 Miljø
Leverandøren skal opfylde nationale miljøkrav. INDURA forventer også, at leverandøren tilstræber at minimere de negative miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter, produkter og tjenester gennem ansvarlig forvaltning af sine miljøforhold. Hvis det er relevant, er leverandøren forpligtet til at organisere fremstillingsprocessen, i henhold til kinesisk lovgivning 2003 lov om radioaktivitet, og leverandøren SKAL bekræfte, at produkterne ikke indeholder Kobolt (60)

3. Indberetning og overholdelse

Efter anmodning fra INDURA, skal leverandøren skriftligt redegøre for graden af overensstemmelse med hver af de af INDURA definerede standarder i denne Code of conduct. Overholdelse af Code of conduct er leverandørens ansvar og Indura kan inspicere leverandørens virksomhed for at sikre overholdelse af denne Code of conduct. Inspektionen kan udføres af tredjemand og kan gøres uanmeldt.

En virksomhed i udvikling

Indura er en virksomhed i kontinuerlig vækst. Vi forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen. Derfor har vi af flere omgange bygget om og bygget til, så vi nu råder over I alt 7.821 m2, hvoraf de 6.971 m2 er lager. Det betyder, at vi har hele 6.650 pallepladser at gøre godt med. Årligt modtager vi cirka 225 containere med varer fra vores udvalgte leverandører, hovedsageligt beliggende i Asien.
Ud over omkring 7.000 standard varenumre, lagerfører vi specielle varer på baggrund af rammekontrakter med den enkelte kunde. Er du interesseret i at vide mere, så kontakt vores salgsteam. Vi er altid parat ved telefonen til at betjene dig.

Indura A/S  ·  Grønlandsvej 1  ·  DK-7480 Vildbjerg  ·  Cvr. nr. 12419201  ·  Tlf.: +45 97 13 32 44  ·  salg@indura.dk
SPØRGSMÅL?